עלויות

כל המחירים נקובים בדולר אמריקאי

- ללא עלויות חיבור, עלויות תחזוקה או כל עלויות חבויות אחרות.

תעריף השיחה נקבע לפי דקות השימוש כאשר השניות הנוספות מעוגלות כלפי מעלה.